image

สมัครงาน

เปิดรับสมัคร


วิศวกรฝ่ายขาย
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการขาย แผนงาน และยุทธศาสตร์การขายสินค้าให้หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐรวมทั้งบริษัทเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ตั้งเป้าหมายและกำหนดแผนงานขาย ร่วมในการวางแผนการตลาดเพื่อปรับกลยุทธการขาย รับผิดชอบงานประมูลโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐทางด้าน ไอที โทรคมนาคม บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และดูแลปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายขายให้เกิดประสิทธิภาพ ประสานงานกับทีม เทคนิค ติดตั้ง เพื่อให้งานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ขายงานโครงการให้กับองค์กรของรัฐ
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรองกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และความคล่องตัวในการนำเสนองาน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันด้วยความรับผิดชอบและมีใจรักการบริการ
สนใจสมัครติดต่อ
  • สมัครทางอีเมล: supitcha@plattnera.com
  • สมัครด้วยตัวเอง: 170/9-10 ชั้น 4 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10160