image

ข่าวสารองค์กร

image

17 กรกฎาคม 2561

โครงการสานสัมพันธ์พนักงานและลูกค้า ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม
image

2 กรกฎาคม 2561

โครงการสานสัมพันธ์พนักงานและลูกค้า ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม
image

24 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท แพลท เนรา จำกัด ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของธนาคารร่วมกับงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และงานกาชาดประจำจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม
image

8 กุมภาพันธ์ 2561

งานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และงานกาชาดประจำจังหวัด เพื่อตอบแทนลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อธนาคาร จังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม
image

1 กุมภาพันธ์ 2561

งานนิทรรศการในการประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 2018

อ่านเพิ่มเติม
image

27 มกราคม 2561

บริษัท แพลท เนรา จำกัด ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของธนาคารร่วมกับงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และงานกาชาดประจำจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม