image

ไอทีโซลูชั่นครบวงจร

งานของเรา


รูปแบบธุรกิจของเราประกอบด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจรด้านไอทีและบริการสนับสนุนด้านไอที

โซลูชั่นแบบครบวงจรด้านไอทีของเราประกอบด้วยบริการที่ครอบคลุม จากการออกแบบระบบไอทีการประเมินฮาร์ดแวร์และ / หรือตัวเลือกซอฟต์แวร์ การจัดหาและการขายฮาร์ดแวร์และ / หรือซอฟต์แวร์ (ทั้งแบบรวมหรือแยก) การติดตั้งระบบและการรวมเข้ากับระบบไอทีหลักของลูกค้า เปิดตัวสู่การดำเนินการทดลองใช้ เช่นเดียวกับการอัพเกรดระบบสำหรับระบบไอทีที่มีอยู่ โซลูชั่นแบบบูรณาการด้านไอทีของเราต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า และอุตสาหกรรมต้องการการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ การสื่อสารที่กว้างขวางกับลูกค้าของเรานั้นจะต้องเข้าใจความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยทั่วไปเรากำหนดค่าฮาร์ดแวร์และ / หรือซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า เรายังช่วยเหลือลูกค้าในการติดตั้งระบบและรวมเข้ากับระบบไอทีหลักของพวกเขาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ ระยะเวลาของโครงการโซลูชั่นไอทีแบบครบวงจรของเราอยู่ในช่วงหกเดือนถึงสองปี

image

โครงการภายในประเทศ

เราให้บริการโซลูชั่นและบริการที่มีคุณภาพแก่ภาคธนาคารและภาครัฐมานานกว่า 10 ปี

โครงการ ATM
ลูกค้า: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

    เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นในการผลิตบันทึกการทำธุรกรรมการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นมือถือและการเชื่อมต่อระบบ ATM กับระบบของธนาคารอื่นสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารฯ


โครงการดาวเทียม
ลูกค้า: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เราให้บริการระบบดาวเทียมซึ่งรวมถึงเสาอากาศของดาวเทียมจานและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพื่อแปลสัญญาณเป็นข้อมูลที่มีความหมายในการใช้งาน


โครงการสาธารณูปโภค
ลูกค้า: การประปานครหลวง (กปน.)

เราให้บริการระบบตรวจจับการรั่วไหลของท่อโดยใช้ระบบไฮดรอลิกโมเดลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการชี้จุดรั่วของระบบท่อน้ำใต้ดิน

ลูกค้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เรามีระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งรวมถึงสัญญาณเตือนการตรวจจับควันไฟสัญญาณเตือนภัยและระบบเฝ้าระวัง อุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นระบบเดียวและสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์และปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย